תקנון פעילות – Atlas Award, 2016-2023

תנאים כלליים
 1. מרכז איין ראנד ישראל (במסגרת המרכז האובייקטיביסטי לחירות בע"מ – חל"צ) בשיתוף עם העיתון "השותף התקשורתי" (להלן "העיתון"), (להלן ביחד: "עורכי הפעילות"), ומעניקי החסות מכריזים על תחרות לבחירת חברת הסטארט-אפ המובילה בקטגוריות:

  Healthcare and Life Sciences (HCLS)

  AI and Deep Learning Tools (AIDL)

  Industry 4.0 – Industrial Innovation (IND4)

  Transportation and Micro-Mobility (TRMM)

  Personal and Civil security (PECS)


  (להלן" הפעילות"). 
 2. הזכויות למותג "פרס האטלס", לפסל "Atlas Shrugged III: I Own The World", ובשמו בתחרות "The Atlas Award", וייצוגיו העיצובים בתמונות, לוגו וסימנים מסחריים הינם בבעלותו הבלעדית של מרכז איין ראנד בישראל והאמן יוצר הפסל.
 3. פרטי הפעילות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.
 4. תקנון זה מצוי במשרדי עורכי הפעילות ובאתר הפעילות ופתוח לעיונו של כל אדם.
 5. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 6. בפעילות יכולות להשתתף חברות סטארט-אפ ישראליות פרטיות שטרם זכו בפרס האטלס בשנים קודמות, וטרם נרכשו ו/או הונפקו, העוסקות בתחומי קטגוריות הפעילות, שהכנסותיהן המצטברות גבוהות מ- 1 מיליון דולר  ו/או שהערכת שוויין גבוהה מ-10 מיליון דולר. (להלן: "תנאי הסף").
 7. ההשתתפות בפעילות הינה לחברות סטארט-אפ אשר עומדות בתנאי הסף כאמור, אשר נרשמו לפעילות באמצעות אתר הפעילות שכתובתו AtlasAward.org (להלן: "אתר הפעילות") כנדרש על פי תקנון זה (להלן: "המשתתפות").
 8. עורכי הפעילות יפרסמו את קיום הפעילות בעיתון ו/או באתר העיתון ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתם, והינם רשאים לפנות בצורה יזומה לחברות סטארט-אפ שונות על מנת לעניין אותן בהרשמה לפעילות.
 9. ההרשמה לפעילות ופתיחת הגשת מועמדויות 1 בספטמבר 2023 – סגירת הגשות 13 באוקטובר 2023. (להלן: "תקופת הרישום").
 10. חברה המעוניינת להשתתף בפעילות ועומדת בתנאי הסף כאמור, תמלא את מלוא הפרטים הנדרשים בטפסי ההרשמה שבאתר הפעילות. את טפסי ההרשמה יש לשלוח במהלך תקופת הרישום ובאמצעות אתר הפעילות בלבד. מובהר כי לא יתאפשר רישום לפעילות בדרך או באמצעי אחר.
 11. כחלק מתהליך הרישום לפעילות, המשתתפות יתבקשו למסור פרטים ביחס לחברה ופעילותה, הכוללים בין היתר את הפרטים הבאים: שם החברה, כתובת, מספר ח.פ., אתר האינטרנט של החברה, פרטי התקשרות ותחום עיסוקה .בנוסף יתבקשו המשתתפות לענות לשאלות בטופס ההרשמה המתייחסות למידת עמידת החברה בקריטריונים השונים של הפעילות אשר על פיהם, בין היתר, יתבצע מיון, סינון ובחירת המשתתפות בפעילות (להלן: "הקריטריונים").
 12. תנאי הכרחי להשתתפות בפעילות הנו מסירת פרטים נכונים ומלאים על ידי המשתתפת בכל טפסי ההרשמה וכן מתן הסכמה, על ידי מילוי טופס ההרשמה, לתקנון זה.
 13. משתתפות שטפסי ההשתתפות שלהן לא יגיעו באופן מלא ו/או תקין לעורכי הפעילות בתקופת הרישום, לא יוכלו להשתתף בפעילות ולעורכי הפעילות לא תהיה כל אחריות בגין אי קליטה של פרטי המשתתפות כאמור.
 14. מובהר כי בכל שלב משלבי הפעילות, עורכי הפעילות יוכלו לדרוש מהמשתתפות להציג בפניהם או בפני מי מטעמם כל מסמך ו/או נתון עסקי לגבי החברה ופעילותה. מובהר כי המשתתפות אינן חייבות למסור מידע זה, אולם ייתכן ולא יוכלו להשתתף אם לא יעשו כן. יודגש כי, המידע שימסר על ידי המשתתפות ישמש את עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם אך ורק לצורכי הפעילות. ככל שיתבקש על ידי המשתתפות לשמור על מידע מסוים בסודיות, ישמרו עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם על סודיות המידע האמור.
 15. מובהר כי בחירת המשתתפות בפעילות ו/או הזוכות בפעילות ו/או דירוגן תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות, ו/או הגורמים השופטים שמונו מטעמם ו/או על ידם לצורך שיפוט בפעילות (להלן: "השופטים"). עורכי הפעילות ו/או השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם ושיקוליהם בבחירת חברות משתתפות ו/או חברות זוכות בפעילות או כל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.
שלבי הפעילות
 1. הפעילות תיערך בהתאם לשלבים המפורטים להלן, ובכפוף לשיקול דעתם המוחלט של עורכי הפעילות.
 2. השלב הראשון- הרשמה לפעילות וסינון ראשוני החל מתאריך 1/9/2023 על ידי עורכי הפעילות: בשלב זה, עורכי הפעילות יבצעו סינון של טפסי ההרשמה וייבחרו את המשתתפות העוברות לשלב השני. בחירת המשתתפות שיעברו לשלב השני יעשה לפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות, ויהיה בין היתר על פי עמידה בתנאי הסף ובקריטריונים.
 3. שלב השני – חצי הגמר: המשתתפות אשר עברו לשלב השני, יעלו לדיון ולבחינה אצל צוות השופטים צוות השופטים יבחר, על פי כל הנתונים והמידע שברשותו, חברות מכל קטגוריה שיעלו לשלב הגמר.
שמות המשתתפות שנבחרו בשלב השני יפורסמו באתר הפעילות ויוזמנו להופיע בפני חבר השופטים במעמד הגמר.
מובהר בזאת כי שופטים לא ייקחו חלק בדירוג חברות בהן יש להם ניגוד עניינים או עניין אישי בין אם באופן ישיר או עקיף.
 1. שלב השלישי – שלב הגמר: המשתתפות שנבחרו בשלב השני והגיעו לשלב הגמר יתבקשו להכין פרזנטציה שתוצג מול צוות השופטים בתאריך שיפורסם באתר.
לאחר הצגת הפרזנטציות ידרגו השופטים את המשתתפות בגמר לפי שיקול דעתם, ותוך התחשבות בקריטריונים,  בפרזנטציות של המשתתפות ובמידע והנתונים הנמצאים ברשותם ביחס למשתתפות.
החברות, אחת מכל קטגוריה, שיזכו בדירוג הגבוה ביותר יוכרזו כזוכות בפעילות, ואילו החברה שדורגה במקום הראשון תזכה בפרס שיוענק לה באירוע הכרזה חגיגי, שיתקיים בתאריך שיוכרז בורסה לניירות ערך בתל אביב בתאריך 14 בנובמבר 2023.
הזכייה בפעילות
 1. החברות המשתתפות שהגיעו למקומות הראשונים בכל קטגוריה של הפעילות יקבלו אות הוקרה מעורכי הפעילות (להלן: "הזוכות").
 2. החברה הזוכה שדורגה במקום הראשון תקבל את פסל ה- Atlas Award בשווי של כ- 100,000 דולר (להלן: " הפרס") הפרס מוענק מטעם מרכז איין ראנד לתצוגה במשרדי החברה כל עוד היא פעילה ולא נרכשה ו/או הונפקה והוא אינו סחיר ואין להציעו למכירה. בנוסף, תוצע לחברה הזוכה ולחברות מובילות השקעת זכייה מיוחדת לפי ערך סבב הגיוס האחרון (או הקרוב) מטעם קרן ייעודית (בהקמה) המלווה את פרויקט ה-Atlas Award. 
 3. הכרזה על הזוכות ועל קבלת אות ההוקרה והפרס, לפי העניין, מותנה בנוכחות המשתתפות הזוכות באירוע ההכרזה החגיגי.
 4. שמות החברות הזוכות יפורסמו בעיתון ו/או באתר העיתון ו/או בכלי תקשורת אחרים, בהתאם לשיקול דעתם של עורכי הפעילות ובכפוף לתנאי תקנון זה.
 5. עורכי הפעילות שומרים לעצמם הזכות לעכב ו/או לבטל זכייתה של זוכה בפעילות, לרבות באחד המקרים האלה:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה בקשר לזכאותה של הזוכה להשתתף בפעילות ו/או חשש אחר לפגיעה בטוהר המידות.
  • סירובה של הזוכה למסור פרטים בהתאם לסעיף 13 לעיל ו/או סירובה לסיקור ולפרסום השתתפותה ו/או זכייתה בפעילות כאמור בסעיף 25 להלן.
  • העברת נתונים שאינם נכונים ו/או מדויקים בכל אחד משלבי הפעילות.
  • העדרות של הזוכה מאירוע ההכרזה החגיגי.
  • במידה ויתברר כי מועמדים לזכייה לא עמדו בכל תנאי התקנון ו/או פעלו שלא כדין.
 6. לא מילאה הזוכה אחר הוראות הפעילות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, לא יהיו עורכי הפעילות חייבים להכריז על זכייתה, וזכייתה תעבור למשתתפת הבאה בדירוג אחריה.
תנאי הפעילות
 1. בהשתתפותה בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה המשתתפת וכל מי מטעמה כי קראה את התקנון ומקבלת עליה את הוראותיו במלואן.
 2. בהשתתפותה בפעילות מסכימה המשתתפת, בכל שלב משלבי הפעילות, לפרסום וסיקור השתתפותה בפעילות ופרסום פרטים אחרים נוספים, לרבות תמונות, סרטונים, טקסטים או חלק מהם – שיועברו לעורכי הפעילות במסגרת הפעילות. סיקור ופרסום המשתתפות כאמור, יהיה לפי שיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות.
 3. המשתתפות מתחייבות ומצהירות כי הן היו רשאיות להעביר לשימוש עורכי הפעילות, על פי כל דין ו/או הסכם, את החומרים שהועברו על ידן במסגרת השתתפותם בפעילות. המשתתפות מתחייבות לפצות ולשפות את עורכי הפעילות, בגין שימוש בחומרים אלו עם דרישתם הראשונה, ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו עורכי הפעילות בחומרים.
 4. הפעילות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי עורכי הפעילות. לעורכי הפעילות הזכות לדחות ו/או להקדים מועדו של כל שלב בפעילות לרבות, תקופת הרישום ומועד אירוע ההכרזה החגיגי.
 5. עורכי הפעילות רשאים לשנות בכל עת את תנאי ההשתתפות בפעילות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ובכלל זה את שלבי הפעילות, תנאי הסף, הקריטריונים והפרסים, ובלבד שהודעה בדבר השינוי תפורסם באתר הפעילות, ולמשתתפות לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 6. עורכי הפעילות רשאים לדחות, לבטל או להפסיק את הפעילות, בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי. למשתתפות ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לפעולה כאמור.
 7. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותן הבלעדית של המשתתפות ועורכי הפעילות ו/או השופטים ו/או כל מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, מסוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהמשתתפות עקב ו/או בקשר עם השתתפותן ו/או אי השתתפותן בשלב כלשהו בפעילות.
 8. המשתתפות בפעילות מסכימות, מצהירות ומתחייבות בזאת כי הן פוטרות את עורכי הפעילות ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.
 9. עורכי הפעילות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאית לכאורה להשתתף בפעילות ו/או תימנע האפשרות לקבל פרס כלשהו.
 10. המשתתפות מצהירות ומסכימות בזאת כי בחירת הזוכות הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת להשגה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא יהוו רישומה או אי רישומה לפעילות, עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם.
 11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בתקנון זה, ככל שזכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה, או שלא כדין, או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, יהיו עורכי הפעילות רשאים שלא למסור את הפרס ו/או לעכב את מסירתו למשתתפת כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכתה בו, ואף לתבוע נזקיהם.
 12. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לעורכי הפעילות זכות הכרעה בלעדית והכרעתם תהיה סופית ותחייב את המשתתפות ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילות.
 13. לעורכי הפעילות נתונה הזכות לתקן תקנון זה, בכל עת.
 14. מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם בכל עניין הנובע מהפעילות, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.